News and Events

อบรมการทำงานตามระบบมาตรฐานสากล GMP/HACCP


ภาพการอบรมการทำงานตามระบบมาตรฐานสากล GMP/HACCP ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558

Training GMP/HACCP #1

Training GMP/HACCP #2

Training GMP/HACCP #3

Training GMP/HACCP #4

Training GMP/HACCP #5

Training GMP/HACCP #6

Training GMP/HACCP #7

 

Create: May 25, 2015 3:17 PM